Szkolenia prawne dla biznesu

Oferta szkoleń prawniczych dla przedsiębiorców

Klauzule w umowach cywilnoprawnych


Warsztaty dla profesjonalistów


CEL


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowego i skutecznego redagowania umów, w szczególności stosowania najbardziej użytecznych klauzul umownych (m.in. kary umowne, kształtowanie odsetek, umowne fikcje doręczenia, klauzule renegocjacyjne, representations and warranties).


KORZYŚCI


Uczestnik szkolenia dowie się:

- jakie są zalety i ryzyka stosowania klauzul umownych najczęściej wykorzystywanych w obrocie,
- jakie są możliwości i korzyści zastosowania nietypowych postanowień umownych,
- jak redagować wybrane postanowienia umowne, aby uniknąć ryzyka ich nieskuteczności / nieważności i w jak największym stopniu zabezpieczyć interesy podmiotu, dla którego umowa jest sporządzana.

PROGRAM


9:00–10:30 MODUŁ I: Najczęściej wykorzystywane klauzule umowne:

- miejsce i czas zawarcia umowy w sytuacjach nietypowych (np. inna strefa czasowa) - wpływ na prawo właściwe i jurysdykcję,
- kary umowne - prawidłowość ich zastrzegania, wielość kar umownych, waluta, aktualne orzecznictwo co do ich wysokości,
- odsetki - rodzaje i granice kształtowania ich wysokości, kapitalizacja odsetek,
- czas obowiązywania umowy, klauzule automatycznego przedłużenia umowy, umowne terminy zawite,
- klauzule modyfikujące odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i rękojmi.

10:30–10:45 Przerwa kawowa

10:45–12:15 MODUŁ II: Nietypowe postanowienia umowne - możliwości i korzyści wynikające z ich zastosowania:

- klauzule płatności bezgotówkowej / ograniczenia w płatności gotówką,
- umowne fikcje doręczenia,
- klauzule dot. formy zmiany i uzupełnienia umowy,
- tzw. representations and warranties,
- zastrzeżenia typu gwarancyjnego,
- klauzule merger, klauzule renegocjacyjne,
- klauzule dotyczące możliwości przeniesienia praw i obowiązków z umowy,
- postanowienia końcowe: prawo właściwe, jurysdykcja, zapis na sąd polubowny, klauzule salwatoryjne (“ratunkowe”).

12:15–12:30 Przerwa kawowa

12:30–14:00 MODUŁ III: Warsztaty:

- wspólne redagowanie wzorcowej umowy,
- case study i dyskusja w oparciu o realny stan faktyczny,
- odpowiedzi na pytania uczestników.

TERMIN I MIEJSCE


Szkolenie stacjonarne (Wrocław): termin ustalony indywidualnie z Klientem

Szkolenie z użyciem platformy e-learningowej/Skype: termin ustalony indywidualnie z Klientem

PROFIL UCZESTNIKA


Prawnicy wewnętrzni (in-house) i pracownicy działów prawnych, adwokaci i radcowie prawni oraz wszystkie inne osoby, zajmujące się redagowaniem i weryfikowaniem treści umów.