Doradztwo prawne

Obsługa prawna dla firm i przedsiębiorców

Prawo pracy: Audyt + rekomendacje

Fachowa analiza prawna wybranego zakresu i praktyczne rekomendacje wdrożeniowe


Pakiet zawiera:

Audyt prawny w wybranym obszarze prawa pracy w ramach działalności gospodarczej Klienta:

- analiza stosowanych u Klienta dokumentów / procedur pod kątem ich zgodności z przepisami prawa pracy,
- praktyczne rekomendacje wdrożeniowe: propozycje i konkretne wskazówki odnośnie zmian, mających na celu pełną zgodność funkcjonowania firmy
z aktualnymi przepisami prawa pracy.

Przykładowe obszary audytu (zakres ustalany indywidualnie z Klientem):

- wewnątrzzakładowe akty prawa pracy, np.: Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania, Regulamin premiowania, Regulamin telepracy,
Polityka antymobbingowa, Regulamin podróży służbowych,

- wzory dokumentów, np.: umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, porozumienia i wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy, oświadczenia
o wypowiedzeniu umów o pracę,

- zatrudnianie pracowników, np.: stosowanie i rozliczanie umów zlecenia lub umów o dzieło, delegowanie pracowników do pracy za granicą,
zatrudnianie cudzoziemców, stosowanie umów o pracę na czas określony, zatrudnianie pracowników tymczasowych lub młodocianych,

- procedury, np.: rekrutacja (w tym background screening), prowadzenie akt osobowych pracowników, rozliczanie czasu pracy, zapobieganie mobbingowi
i dyskryminacji, udzielanie i rozliczanie urlopów, zlecanie i rozliczanie podróży służbowych, wynagradzanie i premiowanie, zapobieganie wypadkom przy pracy i postępowanie w sytuacji ich wystąpienia, nakładanie kar porządkowych,

- dane osobowe / RODO, np.: uzyskiwanie zgody kandydatów do pracy i pracowników na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, zakres przetwarzanych danych osobowych pracowników, zgodność dokumentów i procedur z przepisami Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz aktualnie obowiązującej Ustawy
o ochronie danych osobowych.

Czas realizacji:

- od 7 do 20 dni roboczych.

Pozostałe usługi doradcze (na życzenie Klienta i w zakresie z nim ustalonym):

- wdrożenie konkretnych rozwiązań w firmie,
- pozostałe doradztwo z zakresu prawa pracy

rozliczane są w ramach stawki godzinowej albo ustalonego z Klientem wynagrodzenia ryczałtowego.

Informacje zawarte powyżej nie stanowią porady prawnej ani oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Twój doradca:

Natalia Sikorska

Adwokat


natalia.sikorska@rbplegal.com
+48 785 699 035