Szkolenia prawne dla biznesu

Oferta szkoleń prawniczych dla firm i przedsiębiorców

Umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna?


Praktyczne warsztaty


CEL


Celem warsztatów jest omówienie praktycznych aspektów w zakresie zawierania przez przedsiębiorców umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych z punktu widzenia prawa cywilnego, prawa pracy, regulacji podatkowych, księgowych i ubezpieczeniowych.


KORZYŚCI


Uczestnik szkolenia dowie się:

- kiedy należy zawrzeć umowę o pracę,
- kiedy możliwe i korzystne jest zastosowanie poszczególnych rodzajów umów cywilnoprawnych,
- jak oszacować ryzyko związane z wyborem poszczególnych form zatrudnienia,
- jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, a jakie na zleceniodawcy lub zamawiającym.


PROGRAM


9:00–10:30 MODUŁ I: Czym charakteryzuje się umowa o pracę i kiedy należy zawrzeć tego typu umowę?

- rodzaje umów o pracę, sposoby ich zawierania i rozwiązywania, treść umowy,
- cechy charakterystyczne umowy o pracę w aktualnym orzecznictwie sądów pracy,
- obowiązki pracodawcy względem Urzędu Skarbowego oraz ZUS: obowiązki ewidencyjne, obowiązek opodatkowania i oskładkowania
w zależności od rodzaju wypłacanych świadczeń, rozliczenie roczne, ujęcie księgowe.

10:30–10:45 Przerwa kawowa

10:45–12:45 MODUŁ II: Umowy cywilnoprawne i tzw. samozatrudnienie – przesłanki, zalety i wady pozapracowniczych form zatrudnienia:

- umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski, B2B – cechy charakterystyczne, sposób zawarcia i rozwiązania umowy,
- różnice pomiędzy umową o pracę a pozapracowniczymi formami zatrudnienia z punktu widzenia prawa cywilnego i prawa pracy,
- różnice pomiędzy umową o pracę a pozapracowniczymi formami zatrudnienia z punktu widzenia obowiązków pracodawcy / zleceniodawcy / zamawiającego względem Urzędu Skarbowego i ZUS,
- różnice pomiędzy umową o pracę a pozapracowniczymi formami zatrudnienia z punktu widzenia kosztów ponoszonych przez pracodawcę / zleceniodawcę / zamawiającego,
- tabelaryczne podsumowanie różnic pomiędzy poszczególnymi formami zatrudnienia.

12:45–13:00 Przerwa kawowa

12:30–14:00 MODUŁ III: Warsztaty oparte o studium przypadku, odpowiedzi na pytania uczestników:

- omówienie rzeczywistych przypadków z zakresu wyboru podstawy zatrudnienia (case study),
- ocena ryzyka związanego z wyborem danej formy zatrudnienia (risk management),
- odpowiedzi na pytania uczestników.

TERMIN I MIEJSCE


Szkolenie stacjonarne (Wrocław): Termin ustalony indywidualnie z Klientem

Szkolenie z użyciem platformy e-learningowej/Skype: termin ustalony indywidualnie z Klientem

PROFIL UCZESTNIKA


Kierownicy oraz pracownicy działów kadr / HR, specjaliści ds. rekrutacji, przedsiębiorcy, wszystkie osoby mające wpływ na wybór formy współpracy z partnerami biznesowymi / pracownikami.